fbpx

BELEID INZAKE VERTROUWELIJKHEID

Privacybeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid / Privacybeleid

De onderneming Urban Lodge, ingeschreven bij de ECB onder nr. ?, met maatschappelijke zetel te Esplanade 2, B-4050 Chaudfontaine.

In het kader van zijn professionele activiteit verzamelt Urban Lodge persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd), waaronder ook de persoonsgegevens van personen die zijn website bezoeken. De site www.urbanlodge.be wordt gehost op de servers van het bedrijf www.ovh.com.

Dit document getiteld “Privacybeleid voor persoonsgegevens” is opgesteld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 (Privacywet). Dit beleid is erop gericht het individu te beschermen tegen misbruik van zijn of haar persoonlijke gegevens en is ook gebaseerd op de General Data Protection Regulation (“GDPR” of “RGPD” in het Engels) 2016/679 van 27 april 2016, die op 24 mei 2016 van kracht werd om minimumvereisten vast te stellen voor het online verzamelen van persoonlijke gegevens.

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de eigenaar van de website www.urbanlodge.be

Het doel van dit “Privacy Handvest”, of “Privacy Policy”, is om alle betrokken natuurlijke personen, hierna te noemen “U”, of “Uw”, te informeren over de wijze waarop Urban Lodge persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en over de rechten die de betrokken natuurlijke persoon heeft om het gebruik van deze persoonsgegevens te controleren.

TOEPASSINGSGEBIED VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit Handvest beschrijft de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die ook worden verzameld op – of via – de website www.urbanlodge.be.

Het concept van persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) bestaat uit alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, geïdentificeerd of eenvoudig identificeerbaar (zelfs indirect, bijvoorbeeld door een identificatienummer of door kruisverwijzingen). Enkele voorbeelden van persoonsgegevens: identiteit, contactgegevens, identificatienummer, locatiegegevens, informatie met betrekking tot het beroepsleven, IP-adres, enz.

Niet-persoonsgegevens” verwijst naar informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Het gebruik van de website www.urbanlodge.be en de persoonlijke gegevens die u op deze website meedeelt, zijn onderworpen aan de bepalingen van dit Charter.

VERZAMELDE GEGEVENS

Door de website Urban Lodge te bezoeken en te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking. Dit kan het volgende omvatten:

 • Voornaam en achternaam ;
 • Postadres ;
 • E-mailadres ;
 • Telefoonnummer(s) ;
 • Bedrijfsnaam ;
 • BTW-nummer ;
 • Activiteitsgebied (type organisatie – bedrijf, school, enz.) ;
 • IP-adres ;
 • enz.

Alle andere persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder beschreven doeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonlijke gegevens omdat ze niet direct of indirect een specifiek persoon identificeren. Ze kunnen dus voor elk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website Urban Lodge, de aangeboden diensten of de reclame van de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren.

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens op een zodanige manier dat het mogelijk is om de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden behandeld als persoonlijke gegevens totdat het onmogelijk is om ze te koppelen aan een specifieke persoon.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

De verwerking van persoonsgegevens van een kind is rechtmatig wanneer het kind ten minste 16 jaar oud is.
Bepaalde producten of diensten van Urban Lodge kunnen door kinderen worden gebruikt, maar in geen geval worden persoonsgegevens gevraagd of doorgegeven.

Indien ouders echter ontdekken dat hun kind zonder hun toestemming persoonsgegevens aan Urban Lodge heeft verstrekt, kunnen zij Urban Lodge verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen door een e-mail te sturen naar infot@urbanlodge.be.

VERZAMELMETHODEN

 • De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonsgegevens via :
 • het inschrijfformulier voor de Urban Lodge nieuwsbrief
 • het contactformulier
  online bestelformulieren
  het gebruik van cookies

DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • het waarborgen van het beheer en de controle van de uitvoering van de aangeboden diensten;
 • het toezenden van informatie over de activiteiten van Urban Lodge
  toezenden van promotionele informatie over producten en diensten van Urban Lodge;
 • het verzenden, indien nodig, van aanbiedingen van diensten tegen gunstige voorwaarden;
 • het beantwoorden van uw vragen;
 • om statistieken op te stellen;
 • om de kwaliteit van de Urban Lodge website en producten en/of diensten te verbeteren;
 • voor direct marketing doeleinden;
 • om uw interessecentra beter te kunnen identificeren.

HOUDBAARHEID

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een Klant worden bewaard tot maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie, in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, die deze Klant verbindt aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonsgegevens van een Prospect worden bewaard tot maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de Prospect en de gegevensbeheerder.

Voor bepaalde categorieën gegevens gelden kortere bewaartermijnen, zoals voor verkeersgegevens, die slechts 12 maanden worden bewaard.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, stelt de Gegevensverwerker alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet meer beschikbaar zijn.

OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als u onze website bezoekt vanuit een land buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van gegevens afwijkt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat u door gebruik te blijven maken van onze site, die valt onder de Belgische wetgeving, onze algemene verkoopvoorwaarden en dit Privacybeleid, uw Persoonsgegevens overdraagt naar de Europese Unie en instemt met deze overdracht.

Uw Persoonlijke Gegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden voor de goede werking van de missie. Uw Persoonlijke Gegevens mogen niet worden doorgegeven aan onze Partners. Uw Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden (binnen of buiten de EU).

COOKIES

De Site gebruikt cookies om gebruikers van de Site van elkaar te onderscheiden. Dit stelt ons in staat om U een goede ervaring te bieden tijdens het surfen op de Site en om de Site te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

VOORWAARDEN VOOR HET VERWERKEN EN OPSLAAN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De “verwerking” van Persoonsgegevens omvat, onder andere, het gebruik, de opslag, de registratie, de analyse, de aangifte en de vernietiging van Persoonsgegevens in overeenstemming met wat noodzakelijk is in de omstandigheden.

De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen daarom nooit worden doorgegeven aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden met ons bedrijf. Deze gegevens zullen echter op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de houder.

We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het misbruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we op onze site ontvangen.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

In overeenstemming met de wet heb je te allen tijde het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te laten corrigeren.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen zolang als vereist door de toepasselijke wetgeving.

LINKS NAAR WEBSITES DIE NIET WORDEN BEHEERD DOOR URBAN LODGE

Onze site kan links bevatten naar de sites van onze partners of naar de sites van producten die wij te koop aanbieden.

Urban Lodge heeft geen controle over de inhoud van de sites van derden of over de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Dientengevolge wijst Urban Lodge alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te stellen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derden.

OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als u onze website bezoekt vanuit een land buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van gegevens afwijkt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat u door gebruik te blijven maken van onze site, die valt onder de Belgische wetgeving, onze algemene verkoopvoorwaarden en dit Privacybeleid, uw persoonsgegevens overdraagt naar de Europese Unie en instemt met deze overdracht.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden voor de goede werking van de missie. Uw persoonlijke gegevens mogen niet worden doorgegeven aan onze partners. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden (binnen of buiten de EU).

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSOON

In overeenstemming met de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens bent u de eigenaar van uw gegevens en hebt u de volgende rechten op Uw Persoonsgegevens:

 • Recht op toegang: U hebt toegang tot Uw Persoonsgegevens, d.w.z. het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of Uw gegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, toegang tot deze gegevens (verstrekking van een kopie) en informatie over de kenmerken van de verwerking. (Om welke gegevens gaat het, Aan wie worden ze doorgegeven, Hoe lang worden ze bewaard).
  Recht op rectificatie: als uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@urbanlodge.be
  Recht op beperking van gegevensverwerking: U kunt geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens, op legitieme gronden, ook als deze verband houden met het doel van de verzameling. Als U bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Uw gegevens voor direct marketing doeleinden (bijv. nieuwsbrief), kunt U een e-mail sturen naar info@urbanlodge.be, via de afmeldlink onder de nieuwsbrief of via de nieuwsbriefpagina op onze website.
 • Recht om gegevens te wissen (of “recht om vergeten te worden”) – U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of Uw Persoonsgegevens kunnen worden gewist als u daarom verzoekt of als Uw gegevens verouderd of irrelevant zijn (bijv. wissen van inhoud, commentaar of een profiel op internet). U kunt een e-mail sturen naar info@urbanlodge.be
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt bij Urban Lodge een verzoek indienen om uw gegevens in een “gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat” te ontvangen.

BEVEILIGING EN ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Urban Lodge draagt zorg voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en lekkage, verlies, diefstal of vernietiging van de gegevens te voorkomen (per ongeluk of als gevolg van een ongeautoriseerde inbraak in het computersysteem van Urban Lodge).

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zijn vertrouwelijk en de toegang ertoe is beperkt tot het interne team van Urban Lodge dat deze gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van hun missie. Alle personen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Echter, hoewel wij deze stappen nemen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, dient u zich bewust te zijn van de vele risico’s die er bestaan op het gebied van informatiebeveiliging en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen om uw gegevens te helpen beschermen (eventuele verzending van wachtwoorden).

CONFLICTOPLOSSING

Hoewel door Urban Lodge redelijke maatregelen zijn genomen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.
Als u twijfels heeft over de veiligheid van uw persoonsgegevens of dat deze “misbruikt” zijn. U wordt verzocht contact op te nemen met Urban Lodge via het volgende adres: info@urbanlodge.be

Urban Lodge zal klachten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens onderzoeken en trachten deze op te lossen in overeenstemming met de principes zoals uiteengezet in deze Privacy Policy.

CONTACT

Voor elk verzoek met betrekking tot uw Persoonsgegevens: toegang/raadpleging, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid, verzet of voor elke klacht, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@urbanlodge.be

INGANGSDATUM EN HERZIENINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Ons bedrijf streeft ernaar dit privacybeleid regelmatig bij te werken om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de meest recente versie is van toepassing. We nodigen je daarom uit om regelmatig te controleren of er updates zijn.

Het huidige Privacyhandvest voor de bescherming van persoonsgegevens is van kracht sinds 01-04-2017.

Heeft u nog vragen?
Wilt u accommodatie boeken?