fbpx

PRIVACYBELEID

Privacybeleid

Privacybeleid / Privacyverklaring

Het bedrijf Urban Lodge, geregistreerd bij de ECB onder nummer: ?, en gevestigd op Esplanade 2, B-4050 Chaudfontaine.

In het kader van zijn beroepsactiviteit verzamelt Urban Lodge persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd), waaronder ook de persoonsgegevens van personen die op zijn website surfen. De site www.urbanlodge.be wordt gehost op de servers van het bedrijf www.ovh.com.

Dit document getiteld "Privacybeleid voor persoonsgegevens" is opgesteld overeenkomstig de wet van 8 december 1992 (Privacywet). Dit beleid beoogt het individu te beschermen tegen misbruik van zijn persoonsgegevens en is tevens gebaseerd op de General Data Protection Regulation ("GDPR") 2016/679 van 27 april 2016, die op 24 mei 2016 in werking is getreden om minimumeisen vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de eigenaar van de website www.urbanlodge.be

Het doel van deze "Privacy Policy" is alle betrokken natuurlijke personen, hierna te noemen "U", of "Uw", te informeren over de wijze waarop Urban Lodge persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en over de rechten die de betrokken natuurlijke persoon heeft om het gebruik van deze persoonsgegevens te controleren.

TOEPASSINGSGEBIED VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit Handvest bevat de beginselen en richtsnoeren voor de bescherming van uw persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens die ook op - of via - de website www.urbanlodge.be worden verzameld.

Het begrip persoonsgegevens (de "Persoonsgegevens") wordt gevormd door alle informatie die betrekking heeft op een natuurlijke persoon, ongeacht of deze geïdentificeerd of gewoon identificeerbaar is (zelfs indirect, bijvoorbeeld door een identificatienummer of een kruisverwijzing van informatie). Enkele voorbeelden van persoonsgegevens: identiteit, contactgegevens, ID-nummer, locatiegegevens, informatie over het beroepsleven, IP-adres, enz.

Niet-persoonsgebonden gegevens" is informatie die geen identificatie van de persoon mogelijk maakt.

Het gebruik van de website www.urbanlodge.be en de persoonsgegevens die u op deze website meedeelt, zijn onderworpen aan de bepalingen van dit Handvest.

VERZAMELDE GEGEVENS

Door de website Urban Lodge te bezoeken en te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking. Dit kan het volgende inhouden:

 • Voor- en achternaam;
 • Postadres;
 • E-mailadres ;
 • Telefoonnummer(s) ;
 • Bedrijfsnaam ;
 • BTW-nummer ;
 • Activiteitsgebied (type organisatie - bedrijf, school, enz.) ;
 • IP-adres ;
 • enz.

Alle andere persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonlijke gegevens omdat ze geen directe of indirecte identificatie van een specifieke persoon mogelijk maken. Zij kunnen dus worden gebruikt voor welk doel dan ook, bijvoorbeeld om de Urban Lodge website, de aangeboden diensten of de reclame van de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren.

Indien niet-persoonsgebonden gegevens zodanig met persoonsgegevens worden gecombineerd dat identificatie van de betrokkenen mogelijk is, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld totdat zij niet meer aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

De verwerking van persoonsgegevens van een kind is rechtmatig wanneer het kind ten minste 16 jaar oud is.
Sommige producten of diensten van Urban Lodge kunnen door kinderen worden gebruikt, maar in geen geval worden persoonlijke gegevens gevraagd of doorgegeven.

Indien ouders echter ontdekken dat hun kind zonder hun toestemming persoonsgegevens aan Urban Lodge heeft verstrekt, kunnen zij Urban Lodge verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen door een e-mail te sturen naar infot@urbanlodge.be.

VERZAMELMETHODEN

 • De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonsgegevens via :
 • het inschrijvingsformulier voor de Urban Lodge nieuwsbrief
 • het contactformulier
 • online bestelformulieren
 • het gebruik van cookies

DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • om de levering van de aangeboden diensten te beheren en te controleren;
 • het verzenden van informatie over de activiteiten van Urban Lodge ;
 • het versturen van promotionele informatie over Urban Lodge producten en diensten;
 • zo nodig aanbiedingen van diensten onder preferentiële voorwaarden toe te zenden;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • om statistieken te produceren;
 • om de kwaliteit van de Urban Lodge website en de producten en/of diensten te verbeteren;
 • voor direct marketing doeleinden;
 • een betere identificatie van Uw belangen mogelijk maken.

LEVENSDUUR

De voor de verwerking verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

De persoonsgegevens van een klant worden maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, die deze klant binden aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonsgegevens van een Prospect worden maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de Prospect en de verantwoordelijke voor de verwerking bewaard.

Voor bepaalde categorieën van gegevens, zoals verkeersgegevens, gelden kortere bewaartermijnen, die slechts 12 maanden worden bewaard.

Aan het einde van de bewaringstermijn stelt de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet meer beschikbaar zijn.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien U onze website bezoekt vanuit een land buiten de Europese Unie dat wetten heeft betreffende het verzamelen, gebruiken en overdragen van gegevens die verschillen van die van de Europese Unie, vestigen wij Uw aandacht op het feit dat U door gebruik te blijven maken van onze website, die valt onder het Belgische recht, onze algemene verkoopvoorwaarden en dit Privacybeleid, Uw Persoonsgegevens overdraagt naar de Europese Unie en instemt met deze overdracht.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden voor de goede werking van de missie. Uw Persoonlijke Gegevens mogen niet worden doorgegeven aan onze Partners. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden (binnen of buiten de EU).

COOKIES

De Site gebruikt cookies om gebruikers van de Site van elkaar te onderscheiden. Hierdoor kunnen wij U een goede ervaring bieden bij het surfen op de Site en deze verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, zie ons cookiebeleid.

VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING EN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De "verwerking" van Persoonsgegevens omvat onder meer het gebruik, de opslag, de registratie, de analyse, de rapportage en de vernietiging van Persoonsgegevens voor zover de omstandigheden dit vereisen.

De informatie is alleen voor intern gebruik en wordt dus nooit doorgegeven aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden met ons bedrijf. Deze gegevens zullen echter op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden meegedeeld zonder voorafgaande toestemming van de houder.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het misbruik of de wijziging van informatie die wij op onze site ontvangen te beschermen.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

In overeenstemming met de wet heeft u te allen tijde het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, alsmede het recht van bezwaar, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking, en alleen gedurende de periode waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.

LINKS NAAR WEBSITES DIE NIET DOOR URBAN LODGE WORDEN GECONTROLEERD

Onze site kan links bevatten naar de sites van onze partners of naar de sites van producten die wij te koop aanbieden.

Urban Lodge heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of over de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van de Persoonsgegevens die zij kunnen verzamelen. Bijgevolg wijst Urban Lodge alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Het is uw verantwoordelijkheid om u te informeren over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derden.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien u onze website bezoekt vanuit een land buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van gegevens afwijkt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat u door gebruik te blijven maken van onze website, die valt onder het Belgische recht, onze algemene verkoopvoorwaarden en dit privacybeleid, uw persoonsgegevens overdraagt naar de Europese Unie en dat u instemt met deze overdracht.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden voor de goede werking van de missie. Uw Persoonlijke Gegevens mogen niet worden doorgegeven aan onze Partners. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden (binnen of buiten de EU).

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

In overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming bent u de eigenaar van uw gegevens en heeft u rechten op Uw Persoonsgegevens die:

 • Recht van toegang: U hebt toegang tot uw persoonsgegevens, d.w.z. het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te vernemen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang tot deze gegevens (mededeling van een kopie) en informatie over de kenmerken van de verwerking. (Om welke gegevens gaat het, aan wie worden ze doorgegeven, hoe lang worden ze bewaard).
 • Recht op rectificatie: als Uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt U contact met ons opnemen via e-mail: info@urbanlodge.be
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking: U kunt geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op legitieme gronden, ook als deze verband houden met het doel van de verzameling. Indien u bezwaar wenst te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden (bijv. nieuwsbrief), kunt u een e-mail sturen naar info@urbanlodge.be, via de uitschrijflink onder de nieuwsbrief of via de nieuwsbriefpagina van onze website.
 • Recht op het wissen van gegevens (of "recht om te worden vergeten") - U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of Uw Persoonsgegevens kunnen worden gewist als U daarom verzoekt of als Uw gegevens verouderd of irrelevant zijn (bijvoorbeeld het wissen van inhoud, commentaren of een profiel op het internet). U kunt een e-mail sturen naar info@urbanlodge.be
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt Urban Lodge verzoeken om uw gegevens in een "gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat" aan u door te geven.

VEILIGHEID EN ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Urban Lodge draagt zorg voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u heeft gekozen om aan haar mee te delen, teneinde de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en het uitlekken, het verlies, de diefstal of de vernietiging van de gegevens (per ongeluk of als gevolg van een ongeoorloofde inbraak in het computersysteem van Urban Lodge) te voorkomen.

Alle persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn vertrouwelijk en de toegang ertoe is beperkt tot het interne team van Urban Lodge dat ze nodig heeft om zijn opdracht uit te voeren. Alle personen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Maar hoewel wij deze stappen nemen om de veiligheid van uw informatie te waarborgen, dient u zich bewust te zijn van de vele risico's voor informatiebeveiliging die bestaan en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen om uw informatie te helpen beschermen (bijv. verzending van wachtwoorden).

CONFLICTOPLOSSING

Hoewel door Urban Lodge redelijke maatregelen zijn genomen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, is geen enkele overdrachts- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.
Als U enige twijfel heeft over de veiligheid van Uw Persoonsgegevens of dat deze "misbruikt" zijn. U wordt verzocht contact op te nemen met Urban Lodge op het volgende adres: info@urbanlodge.be

Urban Lodge e zal klachten over het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens onderzoeken en trachten deze op te lossen in overeenstemming met de in dit privacybeleid uiteengezette beginselen.

CONTACT

Voor elk verzoek betreffende uw Persoonsgegevens: toegang/raadpleging, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, verzet of voor elke klacht, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@urbanlodge.be

INGANGSDATUM EN HERZIENINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Ons bedrijf verbindt zich ertoe dit privacybeleid regelmatig bij te werken om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de laatste versie zal gelden. Daarom nodigen wij u uit de updates regelmatig te lezen.

Dit privacybeleid is van kracht sinds 01-04-2017.

Heeft u nog vragen?
Wilt u accommodatie boeken?